Automatyka Biurowa
Logowanie
Login:
Hasło:
 
 Zapomniałem hasła
 Zadaj pytanie
Opinie o Automatykabiurowa.pl na Opineo.pl

Polityka prywatności


Polityka Prywatności
Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Rozdział I Słowniczek

 • Sklep - platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Automatyka Biurowa, dostępna pod adresem www.automatykabiurowa.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
 • Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalność Sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w Sklepie.
 • Opiekun handlowy - osoba fizyczna będąca pracownikiem albo współpracownikiem Automatyka Biurowa, wskazana przez Automatyka Biurowa jako osoba kontaktowa w sprawie zamówień i obsługi Użytkownika.
 • Partner - osoba prawna albo fizyczna, z którą Automatyka Biurowa zawarł umowę o współpracy handlowej w przedmiocie sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie.
 • Automatyka Biurowa - Automatyka Biurowa SP. z o.o. z siedzibą w 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 0000227277 (dalej jako „Spółka”).
 • Polityka prywatności - oznacza niniejszą politykę prywatności wraz z wszystkimi załącznikami.
 • Rozporządzenie - oznacza rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.).
 • Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym automatykabiurowa.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Użytkownik - osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podająca swoje dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z Automatyka Biurowa lub w celach marketingowych.
 • Rozdział II
  Rodzaj zbieranych danych osobowych Użytkowników


  1. Przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • identyfikator klienta,
  • nazwa klienta, firma albo imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres strony www,
  • nip,
  • regon,
  • adres,
  • przyznany klientowi limit kupiecki,
  • firma,
  • alternatywny adres klienta,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • województwo,
  • informacja o uczestnictwie w programie lojalnościowym,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • data ostatniego logowania,
  • host adres ostatniego logowania,
  • forma płatności dokonywanych przez klienta.

  2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Automatyka Biurowa przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera. Oznacza to, że Automatyka Biurowa zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Sklepu. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem.

  3. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

  4. Automatyka Biurowa stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają lepsze dostosowanie Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

  Rozdział III
  Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Automatyka Biurowa


  • Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych należy rozumieć każdą czynność wykonywaną na zbiorze danych osobowych, sporządzonego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, polegającej przede wszystkim, ale nie wyłącznie na zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych.
  • Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, podglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celu, w jaki zostały one zebrane.
  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są centralnie w systemie teleinformatycznym oraz w formie papierowej.
  • Komputery, na których przetwarzane są dane osobowe Użytkownika połączone są z siecią publiczną Internet.
  • Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Użytkownika może odbywać się wyłącznie w trybie określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.
  • W celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych wyznaczony został administrator bezpieczeństwa informacji.
  • W celu ochrony danych osobowych Użytkownika, Automatyka Biurowa wprowadził zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i systemowe na poziomie wysokim w rozumieniu Rozporządzenia.
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłoszenia do Automatyka Biurowa żądania zmiany, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych osobowych, poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.
  • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych Automatyka Biurowa. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

  Rozdział IV
  Kontakt z Użytkownikiem


  Kontakt z Użytkownikiem odbywać się będzie drogą e-mailową lub telefoniczną na adresy podane przez Użytkownika przy rejestracji.

  Rozdział V
  Przekazanie danych osobowych Użytkownika


  • Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone innemu podmiotowi, wyłącznie w celu, w jakim dane zostały przekazane przez Użytkownika, pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem pisemnej umowy lub porozumienia, w pełni respektujących przepisy Ustawy i aktów powiązanych.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione organom państwowych, w przypadku gdy konieczność ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub żądania organu państwowego

  Rozdział VI
  Postanowienia końcowe


  • Polityka prywatności jest dokumentem Spółki.
  • Każda zmiana postanowień Polityki prywatności będzie ogłoszona poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji na stronie www.automatykabiurowa.pl.
  • Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, stosuje się:
   • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
   • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
   • 3. rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 18 poz.162 ze zm.)
  • Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 17.11.2013 r.

O firmie | Kontakt | Dostawa | Regulamin | Polityka Prywatności i „Cookies” | Reklamacje | Asarto | Tiom |

Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej Polityce Cookies.

zamknij
Z uwagi na prace modernizacyjne katalog towarów jest czasowo niedostępny. Zamknij